top of page

Obchodní podmínky

Toto jsou obchodní podmínky objednávek e-shopu IMMUNITY BAR


Prodávající a provozovatel: 
IMMUNITY BAR

Vikas Etkan

dvořišťská 968, Praha 9

IČO: 09107096


Výrobna/kamenný bar:
IMMUNITY BAR

Vladivostocká 1460/10b, Praha 10
Kontakt: 
Tel.: : +420 605 772 633
Email: immunity.bar@email.cz

 


OBECNÉ INFORMACE


⦁    Nápoje jsou určeny k okamžité konzumaci. Řiďte se prosím pokyny uvedenými v popisu zboží.
⦁    Cena zboží nabízeného v e-shopu je platná vždy v době objednávky. Cena je vždy uvedena u nabízeného zboží.  Minimální objednávka činí 1999 s dopravou zdarma.  Ceny jsou uvedeny v CZK včetně DPH. 
⦁    Nabízené zboží prezentováno v e-shopu na webových stránkách www.immunitybar.net  je rozděleno do několika kategorií podle jeho složení. Zboží je přesně popsáno v popisu zboží - jeho trvanlivost, složení, atd.
⦁    Prodejce má právo neuzavřít smlouvu s kupujícím v případě, kdy při předchozí objednávce řádně neuhradil její cenu. 
⦁    Prodejce má právo zrušit objednávku nebo její část, pokud jsou suroviny pro výrobu nabízených produktů momentálně nedostupné. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude okamžitě kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu a to telefonicky na telefonní číslo uvedené v objednávce.
⦁    Odesláním řádně vyplněné objednávky zákazníkem a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, vzniká mezi oběma stranami kupní smlouva.


Změna a zrušení objednávky: 
⦁    Přijetím objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany provozovatele za přijatou, pokud provozovatel nesdělí telefonicky jinak. 
⦁    Změnu či zrušení uskutečněné objednávky je možné ze strany zákazníka provést do 2 hodin od jejího odeslání, a to telefonicky nebo  e-mailem prostřednictvím kontaktů uvedených v horní části Obchodních podmínek.
⦁    Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je provozovatel oprávněn objednávku zrušit (stornovat).

Vlastnické právo: 
⦁    Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktům až do úplného zaplacení jejich kupní ceny. Pokladní dokad, faktura či účtenka vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a zákazníkem je současně daňovým dokladem.
Dodací podmínky: 
⦁    Způsoby platby:  platba pouze hotově při předání objednávky, prosíme o snahu mít připravenou přesnou částku z důvodu minimalizace doby kontaktu kupujícího a prodejce v momentální situaci.
⦁    Veškeré platby probíhají v české měně. Jinou měnu nepřijímáme. 
⦁    Při objednání je sdělen odhadovaný čas doby doručení objednávky(dodavatel si vyhrazuje cca 30 minutovou rezervu v přesnosti doručení). Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) provozovatel neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc – v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.
⦁    Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. Provozovatel je oprávněn rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.
⦁    Nepřevezme-li kupující zboží a provozovateli vzniknou z tohoto důvodu náklady, je provozovatel oprávněn tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v minimální výši 1999 Kč (výše minimální objednávky) či ve výši aktuální objednávky.


Právo na odstoupení od smlouvy/vrácení zboží: 
⦁    Produkty nabízené v e-shopu Prodávajícího jsou potraviny s omezenou dobou použitelnosti. Zákazníkovi v tomto případě zaniká právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží do 14ti dnů, bez udání důvodu.


Reklamace: 
⦁    Při převzetí dodávky je zákazník povinen zkontrolovat množství a vizuální kvalitu produktů. Zaplacením kupní ceny při osobním převzetí či podpisem přepravního dokladu/dodacího listu zákazník stvrzuje, že zásilku převzal bez zjevných vad a v uvedeném množství. Na pozdější reklamace množství a zjevných vad nebude brán zřetel. 
⦁    Bude-li zákazník reklamovat skryté vady v dodávce, které nebyly zjevné při jejím převzetí, musí tak učinit neprodleně, nejpozději do 24 hodin od převzetí dodávky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamaci skrytých vad je možné provést telefonicky či e-mailem. 
⦁    Je-li reklamace uznána, bude vyřízena dle dohody mezi zákazníkem a Prodávajícím, a to formou náhradní dodávky či vrácením peněz, dle dohody bude stanoveno i místo a datum vyřízení reklamace.


Záruční doba: 
⦁    Produkty nabízené v e-shopu Prodávajícího jsou potraviny s omezenou dobou použitelnosti, proto se na ně nevztahuje záruční doba.


Ochrana osobních údajů: 
⦁    Osobní údaje zákazníků jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytnutím údajů k registraci zákazník/návštěvník souhlasí s tím, aby Prodávající poskytnuté údaje zpracovával a využíval pro interní a marketingové potřeby. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zákazníka/návštěvníka. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. zákazník souhlasí se zasíláním informačních emailů z internetového obchodu. 


Závěrečná ustanovení:
⦁    Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webové stránce Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
⦁    Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši kupní ceny objednávky, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
⦁    Odeslanou objednávkou (uzavřením kupní smlouvy) je zákazník po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se, výslovně, ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li těmito Obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem ČR, zejména jeho ust. § 409 a násl.
⦁    Platnost Obchodních podmínek: od data vydání do data vydání nového znění

 


Datum vydání: 11.11.2020

Datum poslední aktualizace: 13.1.2024

bottom of page